Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Ysgol Bro Dinefwr

Pennaeth / Headteacher

Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno fy hun fel Pennaeth Ysgol Bro Dinefwr. Mae'n fraint i mi gael fy mhenodi ac yn anrhydedd i mi gael fy ymddiried â'r gwaith o arwain ein hysgol.

Mae'n bwysig ein bod yn uchelgeisiol i'n myfyrwyr ac i'n hysgol, ac rwy'n hyderus y bydd ein myfyrwyr yn ymateb yn gadarnhaol i bob her. Fy ngweledigaeth ar gyfer yr ysgol yw sicrhau bod anghenion pob un o'r disgyblion yn cael eu diwallu, ym mhob maes o fywyd yr ysgol a bod pob plentyn yn cael cyfoeth o brofiadon a chyfleoedd. Bydd hyn yn ei dro, yn gwarantu eu bod yn gwneud cynnydd rhagorol, ac yn gadael Ysgol Bro Dinefwr gyda'r sgiliau a'r agweddau angenrheidiol i fyw bywydau llwyddiannus a chyflawn.

Edrychaf ymlaen at wylio eich plant yn tyfu, o ran hyder a gwybodaeth, yn ystod eu hamser yn Ysgol Bro Dinefwr a diolchaf o flaen llaw am y gefnogaeth rwy'n gwybod y byddwch chi'n rhoi i holl aelodau cymuned yr ysgol, yn y blynyddoedd i ddod.

Rwy'n teimlo ei bod yn bwysig bod gennych lais, ac rydym fel ysgol yn hapus i roi amser i drafod eich pryderon neu eich meddyliau am yr ysgol. Mae croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg. I wneud apwyntiad, siaradwch â staff y Swyddfa neu ebostiwch Ionwen.spowage@brodinefwr.org.uk

It gives me great pleasure to introduce myself as the Headteacher of Ysgol Bro Dinefwr. It is a privilege to have been appointed and entrusted with the job of leading our school.

It is important that we are ambitious for our students and our school and I am confident that our students will respond positively to a challenge. My vision for the school is to ensure that the needs of all of our children are met in all areas of school life and that each child is given a wealth of experience and opportunities. This in turn, will guarantee they make excellent progress, and leave Ysgol Bro Dinefwr with the necessary skills and attitudes to lead successful and fulfilling lives.

I look forward to watching your children grow in confidence and knowledge during their time at Ysgol Bro Dinefwr and thank you in advance for the support I know you will give all members of our school community, in the years to come.

I feel that it is important that you feel you have a voice and that as a school we are approachable and allocate time to listen to your worries or thoughts about the school. Please feel free to contact me at any time. To make an appointment, please speak to the Office staff or email Ionwen.spowage@brodinefwr.org.uk