Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

YBD Outdoor Learning /

Dysgu Awyr Agored YBD

YBD Outdoor Learning Update @naturYBD
Dear Parent/Guardian,
The design process is well underway and pupils are working hard to finalise what our outdoor learning area will eventually look like. We have started to use scale drawings to position the many features that we would like to initially create. Our new social media team of Saffron Jones, Fred Proctor Jones and Marged Williams will be posting more regular updates about this on our twitter page @naturYBD as the project progresses.
Last week we inspected the land so that the pupils could get a better sense of scale before working on their drawings. Whilst we were out there in unpleasant weather conditions it was noticed that the ground was gathering surface water in certain areas.
Before we proceed with the building of paths and raised beds we need to obtain the advice of a professional who has experience in dealing with drainage solutions.
WE NEED YOUR HELP!!! If you know of anyone who could advise us on the drainage issue please email ian.chriswick@brodinefwr.org.uk
Thank you!

Diweddariad Dysgu Awyr Agored YBD @naturYBD 

Annwyl Riant/Warcheidwad,

Mae’r broses dylunio’n mynd rhagddi’n dda ac mae’r disgyblion yn gweithio’n galed i gwblhau sut olwg fydd ar ein ardal ddysgu awyr agored. Rydym wedi dechrau defnyddio lluniadau wrth raddfa i leoli llawer o’r nodweddion y byddem yn dymuno  eu creu i ddechrau. Bydd ein tîm cyfryngau cymdeithasol newydd o Saffron Jones, Fred Proctor Jones a Marged Williams yn postio rhagor o ddiweddariadau rheolaidd am hyn ar ein tudalen twitter @naturYBD wrth i’r prosiect fynd yn ei blaen.

Yr wythnos ddiwethaf archwilion ni’r tir er mwyn i’r disgyblion gael gwell synnwyr o raddfa cyn gweithio ar eu lluniadau. Pan oeddem yno mewn amodau tywydd annymunol sylwyd bod y tir yn casglu dŵr wyneb mewn rhai mannau.

Cyn i ni symud ymlaen i adeiladu’r llwybrau a gwelyau uchel rhaid i ni gael cyngor person proffesiynol sydd â phrofiad o ymdrin ag atebion draeniad.

MAE ARNOM ANGEN EICH HELP!!! Os ydych yn gwybod am unrhyw un a fedrai roi cyngor i ni ar fater y draeniad a fyddech gystal ag e-bostio ian.chriswick@brodinefwr.org.uk

Diolch!