Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Rugby Achievements / Cyraeddiadau Rygbi

Rugby Achievement Report – December 9th 2019

Seniors

Welsh Accies - Owen Hall (Yr13) – represented the Welsh Accies against the Welsh Exiles in September.

Sevens - Oscar Mackenzie (Yr13) – travelled to Brisbane in Australia and captained the Star 7’s in the Brisvegas 7’s. Oscar was the top try scorer for the team and is hoping to be selected for the future tournaments in Fiji and Florida.

Welsh Crawshays - Ben Evans (Yr12) and Brychan Fish (Yr13) – selected for the Welsh Crawshays and beat Christ College Brecon. Ben Evans also scored on his debut for the Crawshays.

Following impressive victories against Dyffryn Aman, Llandovery College, Maes y Gwendraeth, QE High and a draw against Bro Myrddin the senior squad finished 3rd in the Carmarthenshire U18’s league and qualified for the Welsh Schools Cup. The team plays Ystalyfera in the first round in January.

Year 10

Mynydd Mawr and Dinefwr U15’s - Congratulations to the following pupils from year 10 that have represented Mynydd Mawr and Dinefwr U15’s – Fraser Gregory, Ceri Williams, Joshua Morse, Cian Thomas, Gabriel Mackenzie, Caleb John, Daniel Mason, Morgan Bending, Owain Powell, Dominic Jones, Thomas Raybould and Dominic Hammett. This is the largest cohort of pupils in the District in our history.

Year 9

Mynydd Mawr and Dinefwr U15’s - Congratulations to Jac Pritchard and Oliver Harries for representing the Mynydd Mawr and Dinefwr u15’s squad a year early.

Mynydd Mawr and Dinefwr U14’s – Congratulations to the following pupils for getting selected for the squad – Luke Miller, Oliver Harries, Rhys Evans, Iestyn Thomas, Owain James, Ifan Davies, Ryan Davies and Jiva Harrison. Hopefully there will be many more in the district squad in the upcoming season.

The year 9’s team have been in impressive form with resounding victories against Christ College Brecon and Bryngwyn and they are most improved team in the school.

Year 8

Congratulations to the year 8 rugby squad for qualifying for the Welsh Schools Cup that includes the best 32 schools in Wales. Following impressive victories against Llandovery College, Dyffryn Aman, Maes y Gwendraeth, Christ College Brecon and Bro Teifi, they will now take on Bro Pedr in January to advance to the Last 16.

Year 7

The year 7A and 7 development team have played a number of fixtures in the last 2 terms against the local secondary schools. It’s been great to see these boys and girls represent the school for the first time. Congratulations to the 7A squad for some fantastic results, notably beating Dyffryn Aman 49-0, Maes y Gwendraeth 47-7 and Bro Myrddin by 59-0. This team promises to be one of the best teams in the school but it will need to continue to work hard to sustain its competitive edge. Special mention must be given to Bestian Kika as he is the most improved player in year 7 and his attitude to learn and get better is a great example for the other pupils in the age group.

Cyraeddiadau Adroddiad Rygbi - Rhagfyr 9fed 2019

Tîm Hyn

Accies Cymru -  roedd Owen Hall (Bl13) – wedi cynrychioli Accies Cymru yn erbyn Alltudion Cymru ym mis Medi.

Saith bob ochr -  Teithiodd Oscar Mackenzie (Bl13) –i Frisbane yn Awstralia ac roedd yn gapten ar y Star 7’s yn y Brisvegas 7’s. Oscar oedd sgoriwr cais uchaf y tîm ac mae’n gobeithio cael ei ddewis ar gyfer twrnameintiau’r dyfodol yn Fiji a Florida.

Crawshays Cymru – dewiswyd Ben Evans (Bl12) a Brychan Fish (Bl13) – ar gyfer Crawshays Cymru gan drechu Coleg Crist Aberhonddu. Roedd Ben Evans hefyd wedi sgorio yn ei gêm gyntaf i’r Crawshays.

Wedi buddugoliaethau clodfawr yn erbyn Dyffryn Aman, Coleg Llanymddyfri, Maes y Gwendraeth, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth a gêm gyfartal yn erbyn Bro Myrddin roedd y garfan hŷn yn 3ydd yng nghynghrair Dan 18 Sir Gaerfryrddin ar gyfer Cwpan Ysgolion Cymru. Mae’r tîm yn chwarae Ystalyfera yn y rownd gyntaf ym mis Ionawr.

Blwyddyn 10

Mynydd Mawr a Dinefwr Dan 15 – Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol o flwyddyn 10 sydd wedi cynrychioli Mynydd Mawr a Dinefwr Dan 15 – Fraser Gregory, Ceri Williams, Joshua Morse, Cian Thomas, Gabriel Mackenzie, Caleb John, Daniel Mason, Morgan Bending, Owain Powell, Dominic Jones, Thomas Raybould a Dominic Hammett. Dyma’r garfan fwyaf o ddisgyblion yn yr Ardal yn ein hanes.

Blwyddyn 9

Mynydd Mawr a Dinefwr Dan 15 – Llongyfarchiadau i Jac Pritchard ac Oliver Harries am gynrychioli sgwad Mynydd Mawr a Dinefwr Dan 15 flwyddyn yn gynnar.

Mynydd Mawr a Dinefwr Dan 14  – Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol ar gael eu dewis i’r sgwad – Luke Miller, Oliver Harries, Rhys Evans, Iestyn Thomas, Owain James, Ifan Davies, Ryan Davies a Jiva Harrison. Gobeithir y bydd llawer mwy yng ngharfan yr ardal yn ystod y tymor sydd i ddod.

Mae tîm blwyddyn 9 wedi chwarae’n dda tu hwnt gyda buddugoliaethau ysgubol yn erbyn Coleg Crist Aberhonddu a Bryngwyn a nhw yw’r tîm sydd wedi gwella mwyaf yn yr ysgol.

Blwyddyn 8

Llongyfarchiadau i sgwad rygbi blwyddyn 8 am gymhwyso ar gyfer Cwpan Rygbi Cymru sy’n cynnwys y 32 ysgol orau yng Nghymru. Wedi buddugoliaethau clodfawr yn erbyn Coleg Llanymddyfri, Dyffryn Aman, Maes y Gwendraeth, Coleg Crist Aberhonddu a Bro Teifi, byddant nawr yn chwarae’n erbyn Bro Pedr ym mis Ionawr er mwyn symud ymlaen i’r 16 Olaf.

Blwyddyn 7

Mae tîm datblygu  blwyddyn 7A a 7 wedi chwarae sawl gêm yn ystod y 2 dymor diwethaf yn erbyn ysgolion uwchradd lleol. Pleser oedd gweld y bechgyn a merched hyn yn cynrychioli’r ysgol am y tro cyntaf. Llongyfarchiadau i sgwad 7A am ganlyniadau gwych, gan drechu Dyffryn Aman 49-0, Maes y Gwendraeth 47-7 a Bro Myrddin o 59-0. Mae’n dîm gydag addewid i fod yn yn un o dimau gorau’r ysgol ond bydd rhaid iddynt barhau i weithio’n galed er mwyn dal i fod yn gystadleuol. Rhaid sôn yn arbennig am Bestian Kika gan mai ef yw’r chwaraewr sydd wedi gwella fwyaf ym mlwyddyn 7 ac mae ei agwedd at ddysgu a gwella’n esiampl dda i ddisgyblion eraill yn ei grŵp oed.